Members: Zhang Lab

Xiang Zhang, Ph.D

Professor

Igor Bado

Postdoc Fellow-PhD

Jun Liu

Tech, Research III

Hai Wang, Ph.D.

Instructor

Weijie Zhang

Postdoc Fellow-PhD